Дані про проходження підвищення кваліфікації 01.09.2021 - 31.12.2021

/Files/images/1301/Підвищення кваліфікації 01.09.2021.jpg

Свідоцтво про підвищення кваліфікації Пінчук К.Г.

/Files/images/1301/пинчуксвідотство.jpg

Графік засідань 2021-2022 н.р.

/Files/images/atestatsya_2021/grafk/1_page-0001.jpg

План роботи 2021-2022 н.р.

/Files/images/atestatsya_2021/plan_roboti/1_page-0001.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/plan_roboti/2_page-0001.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/plan_roboti/3_page-0001.jpg

Списки 2021-2022 н.р.

/Files/images/atestatsya_2021/spisok_atestatsya/1_page-0001.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/spisok_atestatsya/2_page-0001.jpg

Накази № 52 2021-2022 н.р.

/Files/images/atestatsya_2021/nakaz_pro_atestatsyu/1_page-0001.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nakaz_pro_atestatsyu/2_page-0001.jpg

Накази № 48 2021-2022 н.р.

/Files/images/atestatsya_2021/nakaz_sklad/1_page-0001.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nakaz_sklad/2_page-0001.jpg

/Files/images/1atestatsya/1/1.jpg

/Files/images/1atestatsya/1/2.jpg

/Files/images/1atestatsya/1/3.jpg

/Files/images/1atestatsya/1/4.jpg

/Files/images/1atestatsya/0.jpg

/Files/images/1atestatsya/1.jpg

/Files/images/1atestatsya/2.jpg

/Files/images/1atestatsya/3.jpg

/Files/images/1atestatsya/4.jpg

/Files/images/1atestatsya/5.jpg

/Files/images/1atestatsya/6.jpg

/Files/images/1atestatsya/7.jpg

/Files/images/1atestatsya/8.jpg

/Files/images/1atestatsya/9.jpg

/Files/images/1atestatsya/10.jpg

/Files/images/1atestatsya/11.jpg

/Files/images/1atestatsya/12.jpg

/Files/images/1atestatsya/13.jpg

/Files/images/1atestatsya/14.jpg

/Files/images/1atestatsya/15.jpg

/Files/images/1atestatsya/16.jpg

/Files/images/1atestatsya/17.jpg

/Files/images/1atestatsya/18.jpg

/Files/images/1atestatsya/19.jpg

/Files/images/1atestatsya/20.jpg

/Files/images/1atestatsya/21.jpg

/Files/images/1atestatsya/21.jpg

/Files/images/1atestatsya/22.jpg

/Files/images/1atestatsya/23.jpg

/Files/images/1atestatsya/24.jpg

/Files/images/1atestatsya/25.jpg

/Files/images/1atestatsya/26.jpg

/Files/images/1atestatsya/27.jpg

/Files/images/1atestatsya/28.jpg

/Files/images/1atestatsya/29.jpg

/Files/images/1atestatsya/30.jpg

/Files/images/1atestatsya/31.jpg

/Files/images/1atestatsya/32.jpg

/Files/images/1atestatsya/33.jpg

/Files/images/1atestatsya/34.jpg

/Files/images/1atestatsya/35.jpg

/Files/images/1atestatsya/36.jpg

/Files/images/1atestatsya/37.jpg

/Files/images/1atestatsya/38.jpg

/Files/images/1atestatsya/39.jpg

/Files/images/1atestatsya/40.jpg

/Files/images/1atestatsya/41.jpg

/Files/images/1atestatsya/42.jpg

/Files/images/1atestatsya/43.jpg

/Files/images/1atestatsya/44.jpg

/Files/images/1atestatsya/48.jpg

ЩЕ РАЗ ПРО АТЕСТАЦІЮ

Атестація педагогічних працівників – одне з найважливіших і складних управлінських та методичних питань. Атестація педагогічних працівників може виконати покладену на неї функцію, лише за умови, включення її в систему управлінської діяльності та такої її організації, що забезпечує розвиток творчої ініціативи, підвищення рівня професійної майстерності та якості педагогічної праці.

Атестація є суттєвим моментом як у діяльності керівника закладу освіти, всього педагогічного колективу, так і кожного педагогічного працівника, який прагне до самовдосконалення, самоствердження, до більш високого посадового статусу. Тому атестацію слід розглядати як складову частину педагогічної та управлінської діяльності закладу освіти, яка здійснюється протягом усього навчального року.

.

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників

/Files/images/art-medas/атестація-1.jpg

Відповідно до Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підлягають атестації, за результатами якої визначається відповідність їх займаній посаді, рівень кваліфікації, встановлюється кваліфікаційна категорія, присвоюється педагогічне звання.

Атестація – це комплексна оцінка професійної діяльності педагога, визначення його відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації.

У міському Центрі-комплексі позашкільної роботи створена система роботи з атестації педагогів. Підібрана необхідна нормативна база та методичні матеріали, які регламентують проведення фахової атестації.

Проводиться планування як перспективне, так і поточне. Є вся необхідна документація згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року за № 930 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/1850 (зі змінами): перспективний план атестації на 5 років, план атестації на навчальний рік, книга наказів: про створення атестаційної комісії (до 20.09.), про атестацію педагогічних працівників (до 20.10.), про результати атестації (тижневий термін після проведення засідання атестаційної комісії), про рівень морального стимулювання праці педагогів за підсумками атестації; заяви від педагогічних працівників про проходження чергової атестації (до 10.10), графіки, протоколи засідань атестаційної комісії.

Питання проведення атестації заслуховуються на педагогічній раді, нараді при директорові.

За 3 роки пройшли атестацію 7 педагогів, а саме:

- у 2013 році – Карпова Г.О, Павлова С.О.;

- у 2014 році – Гоц З.О.;

- у 2015 році – Безверха В.Д., Лазданова І.Ю., Гайденко Ю.О, Матвєєв О.О.

У 2016 році атестуються п’ять педагогічних працівників закладу.

ПАМ'ЯТКА ЩОДО АТЕСТАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ

УПРАВЛІННЯ (ВІДДІЛУ) ОСВІТИ
1.Порядок атестації керівників, їх заступників визначає Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН України від 06.10.2010 № 930 (зі змінами –наказ МОНУ від 08.08.2013 №1135)
2. Метою атестаціїкерівних кадрів є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня їхньої професійної компетентності, зростання професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
3. Атестацію керівників здійснюють:
3.1. Атестаційні комісії II рівня (п.2.13), які мають право атестувати на відповідність займаній посаді:
- керівні кадри ЗНЗ, дошкільних та позашкільних навчальних закладів;
- осіб, які призначаються на посади керівників загальноосвітніх дошкільних
та позашкільних навчальних закладів;
- завідувачів та консультантів районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій;
- керівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів) за погодженням з ОІППО;
3.2. Атестаційні комісії III рівня (п.2.14), які мають право атестувати на відповідність займаній посаді:
- керівні кадри навчальних та інших закладів, що перебувають у сфері управління органів управління освітою обласних державних адміністрацій;
- завідувачів та консультантів обласних психолого-медико-педагогічних консультацій;
 -
4. Періодичність атестації керівних кадрів:
- атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років (п.1.7);
- позачергова атестація керівних кадрів проводиться за поданням керівника відповідного органу управління освітою при неналежному виконанні посадових обов'язків (п.1.9);
- призначенню на посади керівників загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних закладів має передувати їх атестація (п.1.6).
5.Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів (п.1.6).
6. Організація та строки проведення атестації керівних кадрів: - до 10 жовтня щороку керівники відповідних органів управління освітою складають і подають до атестаційних комісій списки керівних кадрів навчальних та інших закладів, які атестуються, (п.3.1);
- до 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації. Рішення про перенесення атестації може прийматися атестаційними комісіями і в інші строки. Працівники, що атестуються, ознайомлюються з графіком проведення атестації під підпис (п.3.2);
- до 15 березня атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються (п.3.3); - до 1 березня керівник відповідного органу управління освітою подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.
- характеристика на керівника районного (міського) методичного кабінету (центру) подається до атестаційної комісії керівником відповідного органу управління освітою за погодженням із закладом післядипломної педагогічної освіти.
- педагогічний працівник не пізніш як за десять днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис (п. 3.5);
- атестація керівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки:
комісіями ІІ рівня – до 10 квітня, ІІІ рівня – до 25 квітня (п.3.8).
- засідання атестаційної комісії з метою атестації особи, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, проводиться у разі необхідності (п.3.8).
7. Завдання атестаційної комісії.
У процесі вивчення професійної діяльності керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія з'ясовує (п.3.4):
- виконання програми розвитку навчального закладу та результати
інноваційної діяльності;
- стан організації навчальної та виховної роботи, додержання вимог
державних освітніх стандартів;
- результати державної атестації навчального закладу;
результати перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів, місцевими органами управління освітою та іншими органами державного нагляду (контролю);
- додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов
навчання учнів;
- підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими
працівниками навчального закладу;
- ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами
шкільного самоврядування;
- додержання педагогічної етики, моралі;
- звіти керівника про свою роботу на загальних зборах (конференціях)
- коллективу навчального закладу;
- аналіз розгляду звернень громадян.
Під час атестації керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія з’ясовує якість виконання ними посадових обов’язків (п.3.9).
8. Характеристика діяльності керівних кадрів у міжатестаційний період повинна містити (п.3.3):
- оцінку виконання педагогічним працівником посадових обов'язків;
- відомості про його професійну підготовку;
- відомості про творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості, вміння приймати відповідальні рішення;
- дані про участь у роботі методичних об’єднань;
- відомості про ставлення до підлеглих, здатність організувати педагогічний
колектив для досягнення певних завдань;
- інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією, тощо.
9. Особливості атестації педпрацівників, які претендують на зайняття посади керівника загальноосвітнього, позашкільного та дошкільного навчального закладу.
9.1. На особу, яка претендуЄ

на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, керівник відповідного органу управління освітою направляє до атестаційної комісії подання про атестацію цього працівника з метою призначення на посаду (п.3.6).

9.2. При атестації особи, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, атестаційною комісією враховуються (п.3.7):
- рівень її професійної освіти,
- стаж роботи на педагогічних, науково-педагогічних та керівних посадах у
сфері освіти,
- володіння інформаційно-комунікаційними технологіями,
- професійні знання та навички, набуті до призначення на посаду.
10. Рішення атестаційних комісій за результатами атестації керівних кадрів навчальних та інших закладів, а також осіб, які претендують на зайняття посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів(п.3.14) :
- керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді;
- керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді за умови
виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;
- керівник (заступник керівника) не відповідає займаній посаді;
- рекомендувати для призначення на посаду керівника;
- рекомендувати для зарахування до кадрового резерву.
11. Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис.
12. На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформлюється атестаційний лист у двох примірниках за формою згідно з додатком, один з яких зберігається в особовій справі педагогічного працівника, а другий не пізніше трьох днів після атестації видається йому під підпис (п.3.15).
13. У разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення керівник закладу або органу управління освітою протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ. Наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис(п.6.1).
У разі прийняття атестаційною комісією рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, атестаційна комісія у встановлений нею строк, але не більше одного року, проводить повторну атестацію з метою перевірки їх виконання та приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді (п.6.2).
Підготувала методист міського
методичного кабінету Н.Ткаченко
За Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників,
затвердженим наказом МОН України від 06.10.2010 № 930
(зі змінами –наказ МОНУ від 08.08.2013 №1135)
Кiлькiсть переглядiв: 1662

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.