/Files/images/11112/nakaz_80/1.jpg

/Files/images/11112/nakaz_80/2.jpg

/Files/images/11112/nakaz_80/3.jpg

/Files/images/11112/nakaz_80/4.jpg

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками

комунального закладу «Міський центр-комплекс позашкільної роботи»

у 2020-2021 навчальному році

В освітній діяльності та розвитку закладу педагогічний колектив керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону праці», «Про охорону дитинства», Національної доктрини розвитку освіти на 2012-2021 рр., розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, наказами управління освіти Марганецької міської ради, Статутом, перспективним, навчальним, річним планами КЗ «МЦКПР» та іншими нормативними документами.

Основою забезпечення педагогічної діяльності та створення інноваційного освітнього середовища у комунальному закладі «Міський центр- позашкільної роботи» є методична робота, яка представляє собою комплекс взаємопов'язаних заходів, заснованих на педагогічному досвіді і наукових постулатах.

Методична робота спрямована на допомогу і забезпечення професійного зростання педагога і його творчого потенціалу, що в кінцевому результаті сприяє підвищенню рівня вихованості та освіченості гуртківців, а також їх соціалізації в сучасних умовах. Першочергове завдання методичної роботи полягає в наданні допомоги педагогам у підвищенні науково-теоретичного і методичного рівня їх професійної діяльності. Для вирішення даного завдання у закладі створена система заходів, які розробляються і реалізуються методичною радою.

У 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив закладу розпочав роботу над науково-методичною проблемою «Шляхи забезпечення творчого співробітництва педагогічного колективу та батьків для розвитку самоефективної особистості вихованців в умовах реформування освіти» та міської науково-методичної проблеми «Впровадження новітніх освітніх технологій для розвитку самоефективної особистості в умовах Нової української школи» - І етап роботи над проблемою Концептуально-діагностичний.

Зміст методичної роботи був відображений у розділах річного плану КЗ «МЦКПР» на 2020-2021 навчальний рік.

З метою організації системної методичної роботи був виданий наказ КЗ «МЦКПР» від 01.09.2020 року № 63 «Про структуру та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2020-2021 навчальному році». На виконання завдань, передбачених у планах, на початку навчального року був затверджений графік проведення атестації. Проводилися наради для керівників гуртків з питань планування роботи, складено графіки проведення відкритих занять, масових заходів, подано заявку на проходження курсової підготовки, проводилися консультації з питань планування самоосвіти.

Методична діяльність педагогічного колективу була спрямована на реалізаціюпріоритетних завдань 2020-2021 н.р.:

1. Робота над новою науково-методичною проблемою.

2. Створення «банку інформації» з питань розвитку самоефективності вихованців різного віку.

3. Створення умов для підвищення рівня професійної майстерності педагогів КЗ «МЦКПР» через різні форми роботи: тренінги, через проведення профільних тижнів педагогічної майстерності; шляхом самоосвітньої діяльності; участі в обласних семінарах, вебінарах та заходах, конкурсах фахової майстерності.

4. Впровадження інноваційних та інтерактивних технологій в освітній процес.

Упродовж 2020-2021 навчального року проведено 4 засідання методичної ради, робота якої була спрямована на забезпечення гнучкості і оперативності методичної роботи Центру, підвищення кваліфікації керівників гуртків, формування професійно значущих якостей педагога, зростання їх професійної майстерності, організації роботи з дослідження методичної проблеми закладу.

За результатами роботи методичної ради були ухвалені наступні рішення:

І. Рішення засідання методичної ради №1 від 09.09.2020 р:

1. Вважати рівень організації методичної роботи у 2019-2020 н.р. задовільним.

2. Педагогічному колективу забезпечити у 2020-2021 н. р. виконання головного завдання методичної роботи – створення умов для постійного творчого та фахового зростання кожного педагога через:

- підвищення педагогічної майстерності керівників гуртків через оптимальну структуру науково-методичної роботи;

- впровадження в навчально-виховний процес досягнень педагогічного досвіду, інноваційних проектів, новітніх технологій та забезпечення їх практичної реалізації;

- вдосконалення професійної компетентності та майстерності кожного педагога;

- вивчення та застосування необхідних для роботи базових знань із різних галузей науки: історії, природознавства, народознавства, образотворчого мистецтва, інформатики;

- проведення творчих звітів та виставок робіт.

3. Керівникам гуртків здати календарні навчальні плани на затвердження до 15.09.2020 року.

4. Для забезпечення творчого співробітництва педагогічного колективу та батьків, для розвитку самоефективної особистості вихованців в умовах реформування освіти, педагогічним працівникам будувати роботу у навчальному закладі на засадах добровільності, рівності, порозуміння та взаємодопомоги.

5. Надавати поради молодим педагогам щодо ведення журналів обліку гурткової роботи.

ІІ. Рішення засідання методичної ради №2 від 09.12.2020 р:

1. Регулювання педагогічних конфліктів можливе за дотримання таких принципів:

- Відповідальність педагога за діяльність колективу;

- Повага до колег по роботі, всебічна підтримка авторитету кожного з них як важливого фактора спільного педагогічного впливу на вихованців.

2. Інтерактивні форми роботи з батьками:

2.1. Сторінка на сайті.

2.2. Медіаосвіта.

2.3. Обмін думками на базі закладу.

3. Створити умови для формування позитивних якостей вихованців.

3.1. Надавати психолого-педагогічну допомогу тим вихованцям, які її потребують.

3.2. Стимулювати вихованців до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації.

4. Вдосконалити організаційні форми, методи і засоби освітнього процесу.

4.1. Створювати належні умови для особистісного зростання кожного вихованця.

4.2. Впроваджувати в освітній процес інноваційні педагогічні технології.

ІІІ. Рішення засідання методичної ради №3 від 10.03.2021р:

1. Керівникам гуртків користуватися принципами педагогіки партнерства, формувати партнерські відносини у системі «учитель-вихованці-батьки».

2. Педагогічному колективу використовувати в роботі інноваційні форми взаємодії родини і ПНЗ.

3. Керівникам гуртків використовувати систему методів і прийомів виховання і навчання на засадах гуманізму та творчого підходу до розвитку особистості.

4. Керівникам гуртків при проведенні тижня педагогічної майстерності:

- Постійно використовувати інтерактивні методи і форми для виявлення та розвитку творчості вихованців, пошуку обдарованих дітей;

- Сприяти навчальній, громадсько-організаційній, культурно-мистецькій діяльності вихованців.

ІV. Рішення засідання методичної ради №4 від 09.06.2021р:

1. Вважати роботу керівників гуртків за 2020-2021 навчальний рік задовільною. Перегляд презентацій керівників гуртків та підсумки роботи за 2020-2021 навчальний рік.

2. Керівникам гуртків проводити збори, які б носили як теоретичний так і практичний характер: розбір ситуацій, тренінги, практикуми, за допомогою яких батьки змогли б набути впевненості в собі, рішучості в досягненні мети виховання, побачити можливості не тільки для розвитку дітей, а й резерви власної самореалізації.

2.1. Для результативності використовувати «нестандартні збори»: круглий стіл, тематична дискусія батьків із запрошенням спеціалістів, спільні збори батьків і дітей.

3. Керівникам гуртків використовувати наступні форми роботи:

- Змагання, конкурси, фестивалі, виставки, свята;

- Конкурсний вибір;

- Тестування дітей, бесіди з батьками;

- Анкетування;

- Інтелектуальні ігри для виявлення обдарованості.

Освітній процес у закладі був організований відповідно до навчальних планів та різнорівневих програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України та навчальних програм, схвалених засіданням педагогічної ради і затверджених наказом КЗ «МЦКПР». Програмне забезпечення освітнього процесу включало в себе 17 адаптованих програм.

Протягом 2020-2021 року учасники освітнього процесу взяли участь у 186 масових заходах. Підводячи підсумки спільної роботи педагогічного колективу і вихованців за 2020-2021 роки, можна говорити про певні успіхи. Вихованці КЗ «МЦКПР» в 2020-2021 навчальному році були постійними учасниками міських, обласних, всеукраїнських оглядів, конкурсів, змагань, виставок (таблиця1).

Педагоги закладу взяли участь у творчих проєктах у 2020-2021 навчальному році (таблиця2).

Масові заходи (виставки, конкурси, свята, концерти) проведено в режимі онлайн та офлайн за участю вихованців однієї групи та за присутності керівника гуртка за умови дотримання санітарних та протиепідемічних заходів рівня зони карантину та здійснення обов’язкового контролю за станом здоров’я вихованців.

Головною особливістю онлайн-роботи була самоосвіта педагога, що передбачала як самомотивацію, так і самоорганізацію. Отримані результати
дали змогу відстежити динаміку обізнаності педагогічних працівників щодо організації та проведення навчання за допомогою дистанційних технологій, що, в свою чергу сприятиме покращенню якості надання освітніх послуг в умовах карантину.

Результативну роботу закладу протягом 2020-2021 н.р. забезпечували 16 педагогічних працівників, із них: адміністрація -1 (директор),

педагог-організатор - 1, акомпаніатор -1, керівники гуртків -13 (у тому числі 3 сумісники).

7 керівників гуртків (у тому числі 3 сумісника) мають повну вищу освіту,

6 керівників гуртків мають неповну вищу освіту.

12 - й розряд - 8 керівників гуртків (у тому числі - 2 сумісника);

10 - й розряд - 5 керівників гуртків (у тому числі - 1 сумісник).

Мають звання:

Заслужений працівник культури України – 1;

«Керівник гуртка – методист» - 1.

Нагороджені:

- знаком «Відмінник освіти України» - 1;

- нагрудним знаком «Софія Русова» - 1;

- пам’ятним орденом «Незалежна Україна» - 1.

У 2020-2021 навчальному році педагогічні працівники закладу були нагороджені (таблиця3).

З метою активізації творчої діяльності педагогів, стимулювання безперервного здобуття ними фахової освіти, підвищення рівня професійної майстерності педагогічні працівники протягом 2020-2021 н.р. взяли участь у онлайн курсах, тренінгах, вебінарах та підвищили кваліфікацію (таблиця 4).

Участь у Міжнародних, всеукраїнських, обласних конференціях, конкурсах, тренінгах (таблиця 4).

Видавнича діяльність у КЗ «МЦКПР» проходила відповідно до плану роботи закладу. Керівники гуртків постійно розміщували інформацію про роботу гуртків на сайті закладу, освітніх платформах: «На урок», «Всеосвіта», «Всімосвіта» (таблиця 5).

Пройшли глобальне тестування на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності та мають електронні сертифікати: Василенко Світлана Михайлівна, Груздєва Ірина Андріївна, Лазданова Ірина Юріївна, Гайденко Юлія Олександрівна.

Пройшли курсову перепідготовку (таблиця 6).

Відповідно до річного плану роботи закладу на 2020-2021 навчальний рік,

з метою підвищення педагогічного, методичного і фахового рівнів керівників гуртків, активізації навчально-методичної діяльності педагогічних працівників, здійснення обміну досвідом роботи, розвитку ініціативи і творчості, задоволенні потреб в особистісному зростанні були проведені відкриті заняття та виховні заходи педагогами закладу, а також виставка педагогічних напрацювань (таблиця 7).

Узагальнення досвіду роботи педагогів (таблиця 8).

Одним із напрямів методичної роботи закладу була організація роботи з молодими спеціалістами завдання якої - надання необхідної допомоги молодим керівникам гуртків в оволодінні методикою проведення навчальних занять, розвиток умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

З метою підвищення фахової майстерності педагога проводилась діагностика підготовки керівника гуртка до педагогічної діяльності. За наслідками якої керівник гуртка складає план роботи з самоосвітньої діяльності. Директором закладу та наставником надаються консультації по складанню навчальних і поурочних планів. Під час освітнього процесу молоді керівники гуртків.

У КЗ «МЦКПР» створена система з атестації педагогів. Підібрана необхідна нормативна база та методичні матеріали, які регламентують проведення фахової атестації. У закладі наявні накази про створення атестаційної комісії, про розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії, про організацію та проведення атестації, про підсумки атестації. Складений план та тематика засідань атестаційної комісії, на яких розглядаються заяви педпрацівників на позачергову атестацію, досвіди роботи керівників, що атестуються. Графіки засідань атестаційної комісії та протоколи засідань співпадають. Секретар атестаційної комісії дотримується нормативних вимог щодо ведення протоколів. У позашкільному закладі є книга видачі атестаційних листів, графіки проведення атестації на кожного педпрацівника, який атестується. У закладі складені перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та перспективний план атестації педагогічних працівників. Він постійно коригується з врахуванням прийняття та звільнення педагогічних працівників, їх права на позачергову атестацію, перенесення чергової атестації, необхідностей атестувати ще не атестованих працівників. Згідно перспективного плану атестації, у поточному навчальному році у закладі атестувалася директор КЗ «МЦКПР» Василенко Світлана Михайлівна на відповідність займаній посаді.

У наступному навчальному році в ході атестації планується розширити аналіз роботи з узагальнення досвіду роботи зі складання та виконання планів самоосвіти педпрацівників, приміром, через майстер-класи та інші інноваційні форми та методи роботи та урізноманітнити форми творчих звітів керівників, у роботі атестаційної комісії закладу користуватися рекомендаціями та критеріями Державної служби якості освіти.

Найбільш поширеними формами методичної роботи в будь-якому навчальному закладі є підготовка навчально-методичних матеріалів, що сприяє підвищенню педагогічної майстерності педагога, вивченню і поширенню передового педагогічного досвіду.

Розробка та написання програм керівниками гуртків-важливий крок з підготовки навчально-методичних матеріалів, що сприятиме підвищенню педагогічної майстерності педагога, вивченню і поширенню передового педагогічного досвіду.

У поточному навчальному році методична рада акцентувала увагу на підвищенні рівня ІКТ-грамотності педагогів та розширенні інформаційно-освітнього середовища закладу.Оскільки для освітньої галузі в Україні ще немає єдиних державних стандартів щодо використання ІКТ, то ми здійснювали індивідуальний підхід щодо навчання педагогів, керуючись існуючими нормативними документами.

Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів став можливим через такі форми науково-методичної роботи, як:

· індивідуальні консультації за запитом;

· система роботи методичних об’єднань на основі вивчення освітніх потреб у використанні ІКТ;

· самоосвітня діяльність педагогічних працівників;

· проведення практичних занять з впровадження ІКТ;

· організація дистанційної форми навчання.

Результативність роботи колективу за 2020-2021 роки дала можливість:

модернізувати освітню діяльності закладу відповідно до запитів держави та суспільства, на основі сучасних підходів;

- зберегти мережу гуртків закладу позашкільної освіти;

- реалізувати робочий навчальний план КЗ «МЦКПР», навчальні програми зі всіх напрямів гурткової роботи закладу;

- різноманітити напрями гурткової роботи з урахуванням інтересів мешканців громади;

- активізувати індивідуальну роботу з обдарованими та здібними дітьми, для підготовки вихованців до творчих конкурсів;

- впровадити сучасні педагогічні технології;

- працювати над створенням інклюзивного освітнього середовища;

- розбудовувати внутрішню систему забезпечення якості освіти;

- реалізувати проблемне питання закладу «Шляхи забезпечення творчого співробітництва педагогічного колективу та батьків длярозвитку самоефективної особистості вихованцівв умовах реформування освіти» в рамках обласного науково-методичного проєкту «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи» та міської науково-методичної проблеми «Впровадження новітніх освітніх технологій для розвитку самоефективної особистості в умовах Нової української школи»;

- удосконалити системи науково-методичної роботи на основі інноваційних технологій, оновлення навчальних програм, змісту, форм і методів освітньої діяльності на основі, впровадження компетентнісного підходу за основними напрямами позашкільної освіти, шляхом впровадження інновацій у практику;

- забезпечити атестацію та перепідготовку педагогічних працівників;

- сприятирозвитку самоосвіти педагога в системі формування його професійної компетентності: відвідування обласних семінарів, відкритих занять, виставок, конкурсів, семінарів, майстер-класів;

- впровадити сучасні форм виховання, інноваційних форм та методів роботи;

- оптимізувати співпрацю педагогів та батьків;

- поповнити та поновити матеріальну базу закладу сучасним обладнанням, методичною та фаховою літературою;

- матеріально-технічну базу закладу шляхом залучення спонсорів та батьків.

Узагальнення досвіду роботи педагогів у 2020-2021 н.р. (таблиця 8)
№з/п Автор Посада, категорія, звання Тема досвідуХто вивчав Етап (вивчення, узагальне-ння, пошире-ння) Форми узагальне-ння, поширення (обов’язко-во вказати)
1 Карпова Ганна Олександрівна Керівник гуртка, керівникгуртка-методист «Традиціїродинного виховання»уансамблі «Веселі нотки» Керівники гуртків закладу Вивчення досвіду роботи
2 Соловйова Викторія Вікторівна Керівник гуртка «Краще разом: педагогіка партнерства»у гуртках«Сувенір», «Калейдоскоп» Керівники гуртків закладу Вивчення досвіду роботи
3 Гайденко Юлія Олександрівна Керівник гуртка «Партнерскі стосунки з батьками як запорука успішноївиховної роботи у гуртку» Керівники гуртків закладуВивчення досвіду роботи

Відкриті заняття та виховні заходи у 2020-2021 н.р (таблиця 7)

/Files/images/atestatsya_2021/vdk_zanyattya/1.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/vdk_zanyattya/2.jpg

Курсова перепідготовка 2020-2021 н.р. (таблиця 6)
№ з/п ПІБ педпрацівника За якою посадою пройшов курси Тема курсівДатапроходження,№ посвідчення
1 Василенко Світлана Михайлівна ДиректорКЗ«МЦКПР» «Директори, заступники директорів багатопрофільнихзакладів позашкільної освіти» 13.04.-24.04.2020КВЗО «ДАНО»ДОР» СПК№ ДН 41682253/3561
2 Лазданова Ірина Юріївна Керівник гуртка Онлайн-курси«Бери й роби» 20 годин Електронний сертифікат від 24.05.2020
3 Казарова Юлія Геннадіївна Керівник гуртка Керівники гуртків та студій закладів освіти художньо-естетичного напряму. Декоративно-прикладне мистецтво «Удосконалення методикизалучення учнів до національноїкультури в умовах діяльності гуртківдекоративно-прикладного мистецтва» 22.06.- 26.06.2020КВЗО «ДАНО»ДОР»СПК № ДН41682253/5962
4 Гудошник Максим Миколайович Керівник гуртка Керівники гуртків спортивного напрямку 12.04-16.04.2021КВЗО «ДАНО»ДОР»СПК № ДН41682253/13579
5 Тройно Сергій Олександрович Керівник гуртка Керівники гуртків спортивного напрямку 12.04-16.04.2021КВЗО «ДАНО»ДОР»СПК № ДН41682253/13589

Видавнича діяльність у КЗ «МЦКПР» 2020-2021 н.р.(таблиця 5)

/Files/images/atestatsya_2021/1.jpg

Проходження підвищення кваліфікації 2020-2021 н.р.(таблиця 4)

/Files/images/atestatsya_2021/prohodjennya_pd_kv/1.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/prohodjennya_pd_kv/2.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/prohodjennya_pd_kv/3.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/prohodjennya_pd_kv/4.jpg

Нагородження педагогічних працівників 2020-2021 н.р. (таблиця 3)

/Files/images/atestatsya_2021/nagorrodjenya/1.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorrodjenya/2.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorrodjenya/3.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorrodjenya/4.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/nagorrodjenya/5.jpg

Педагоги закладу взяли участь у творчих проєктах у 2020-2021 навчальному році(таблиця 2)
№з/п Рівеньпроєкту Дата Назватематичного проєкту Результат участі
1 Національний проєкт Січень-травень 2021 «Інтерактивнакарта закладів позашкільної освіти» до 30-річчя Незалежності України» Сертифікат КЗ «МЦКПР»
2 Національний проєкт Січень-травень 2021 «Інтерактивнакарта закладів позашкільної освіти» до 30-річчя Незалежності України» Сертифікаткерівнику гуртка Лаздановій І.Ю.

Участь у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних конференціях, конкурсах, тренінгах 2020-2021 н.р.(таблиця 1)

/Files/images/atestatsya_2021/prohodjennya_pd_kv/5.jpg

/Files/images/atestatsya_2021/prohodjennya_pd_kv/6.jpg

Важливе місце в нашому закладі відводиться методичній роботі, спрямованій на пошук перспективних інноваційних принципів, підходів у змісті теоретичної і практичної підготовки гуртківців до оволодіння позашкільною освітою, визначення їх життєвих пріоритетів.

/Files/images/ш-1.JPG

/Files/images/1.JPG

Методичні рекомендації щодо планування роботи керівника дитячого колективу по підвищенню власної професійної майстерності

1. Організаційна робота:

- укласти угоди про спільну роботу щодо допрофесійної підготовки гуртківців;

- розробити та затвердити:

• Навчальний план

• Розклад занять

• Плани роботи дитячого колективу на навчальний рік, канікулярний період

- отримати заяви від батьків щодо навчання в дитячому колективі;

- скласти статистичний звіт

- провести діагностику умінь та навичок гуртківців їх природних нахилів;

- провести моніторинг дитячого середовища;

- провести батьківські збори;

- організувати роботу дитячого самоврядування.

2. Підвищення професійної майстерності:

2.1. Опрацювати слідуючи нормативно - правові документи:

• Закон про позашкільну освіту

• Положення про позашкільний заклад

• (дивись перелік нормативно - правових документів в книзі методиста)

2.2. Ознайомитися з досвідом роботи

2.3. Здійснити професійну екскурсію

2.4. Підготувати виступ: Педагогічної ради

Психолого - педагогічного семінару

Методичної ради

/Files/images/art-medas/15_h_16/Безимени-121.jpg

В закладі вже багато років поспіль працює школа молодого педагога «Діалог», завданням якої є подальше вдосконалення педагогічної майстерності керівників гуртків різного профілю. Під час занять тут проводяться майстер-класи з малювання, ліплення, вишивання, співу не лише для молодих керівників, але й для всього педагогічного колективу закладу; обмін думками, інформаційні повідомлення, презентації, тренінги – цікаві й корисні форми роботи для підвищення кваліфікації педагогів ЦКПР. Стимулом до творчості, розширення світогляду, підвищення педагогічної кваліфікації для кожного педагога є атестація та навчання на курсах ДОІППО.

Курсова перепідготовка здійснюється згідно перспективного плану роботи, який коригується.

Педагогічні працівники ЦКПР проходять курси підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної освіти 1 раз на 5 років.
Перспективний план проходження курсової перепідготовки та атестації педагогів уточнюється і оновлюється щороку з урахуванням наявності профільних курсів, руху педагогічних кадрів та особистого бажання працівників.
Всього за 3 роки пройшли курсову перепідготовку 8 педагогічних працівників закладу, а саме:
- у 2014 році – Гайденко Ю.О., Семидьянов Є.С.;
- у 2015 році – Безверха В.Д., Василенко С.М, Чорний В.М., КартушинськаВ.О.;
- у 2016 році – Федорова Н.Г., Домонова Ю.В.

.

Проходження курсової перепідготовки педагогічними працівниками міського Центру - комплексу позашкільної роботи за 2015-2016 рік

/Files/images/art-medas/15_h_16/атетація.jpg

Участь педагогів ЦКПР в конкурсі педагогічної майстерності «Джерело творчості» є свідченням зростання загальноосвітнього та методичного рівнів керівників гуртків Павлової С.О., Лазданової І.Ю., які діляться неоціненним досвідом роботи з колегами. У 2015 році керівник народного вокально-фольклорного ансамблю «Веселі нотки» Павлова С.О. стала переможцем міського етапу конкурсу «Джерело», а в поточному 2016 р. Ірина Юріївна Лазданова стала переможцем ІІ туру та рекомендована до участі у ІІІ турі Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності «Джерело творчості».


Кiлькiсть переглядiв: 2375

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.